รางวัลมัคคุเทศก์ดีเด่น

รางวัลมัคคุเทศก์ดีเด่น

รางวัลมัคคุเทศก์ดีเด่น ครั้งที่ 6 ประจำปี 2553 นายเทพพิทักษ์ ชัวชมเกตุ